Chci začít podnikat Právo

Právo

Podnikání

Základním předpokladem úspěšného podnikání není jenom výborná podnikatelská myšlenka – nápad a jeho cílená příprava, je jím bezpochyby také znalost právních předpisů. Co je tedy z právního hlediska podnikání?

Definici podnikání můžeš najít v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten jej popisuje takto:

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

1) Soustavná činnost

Pojďme si krátce rozebrat jednotlivé části této zákonné definice.

Soustavná činnost neznamená činnost nepřetržitou, ale takovou, která je vykonávána s vidinou, že bude vykonávána i nadále. Nesmí se jednat o činnost náhodnou, nahodilou nebo příležitostnou – ta není podnikáním.

Více o problematice příležitostných výdělečných činností se dozvíte například v článku Příležitostné příjmy vs. podnikání.

Za soustavnou činnost tedy lze považovat takovou, která není pouze příležitostná (která se již neopakuje).

Za soustavnou činnost však lze považovat i to, když je podnikatel zaměstnán a podniká pouze ve svém volném čase nebo podniká pouze v určité roční době. Podnikáním je i činnost prováděná několikrát do roka s úmyslem ji opakovat.

2) Samostatná činnost

Samostatnost znamená, že osoba, která činnost provozuje, může sama rozhodovat o době a místě výkonu činnosti a organizaci práce podle své vlastní svobodné úvahy a volby.

Dále musí finančně sama zajišťovat chod podnikání a sama čerpat a rozhodovat o použití zisku z činnosti. Pokud činnost nevykazuje tyto vlastnosti, nejedná se o samostatnou činnost, ale může naplňovat charakteristiku nezákonného švarcsystému.

3) Vlastní účet

Podnikatel provádí svoji činnost pod vlastním jménem a je-li zapsán do obchodního rejstříku, pod názvem firmy. Tím vystupuje z anonymity a osoby, které jednají podle jeho pokynů, musí jednat jeho jménem nebo jménem firmy. Nelze tedy podnikat na někoho jiného.

4) Vlastní zodpovědnost

Vlastní odpovědnost je důležitým rysem podnikání, nelze se zbavit rizika a odpovědnosti vyplývající z podnikání. Podnikatel – fyzická osoba odpovídá za veškeré závazky vyplývající z jeho podnikání celým svým majetkem. To znamená, že nejen obchodním, ale i majetkem určeným pro vlastní potřebu.

Slovo "odpovídá" má v této souvislosti tvrdší význam, než slovo "ručí". Např. společníci společnosti s ručením omezeným za závazky společnosti pouze ručí, a to pouze do výše svých nesplacených vkladů. Společnost s.r.o. za své závazky potom ručí prvotně celým svým základním jměním.

5) Dosažení zisku

Dosažení zisku je hlavním cílem podnikatelského snažení. Za podnikání se obecně považuje i to, když hospodaření skončí ztrátou, nelze z toho však vyvozovat, že právě ztráta je smyslem podnikání. Smyslem je neustálý růst hodnoty firmy a to bez dosahovaných zisků není možné.

Pokud není vašim úmyslem dosahovat zisku, nejedná se o podnikání. Některé podnikatelské záměry realizují neziskové organizace. Protože však jejich účelem je samotná realizace daného záměru a ne dosažení zisku, nejedná se o podnikání.

Užitečné odkazy

Pokud tě toto téma zajímá více nebo hledáš něco konkrétního, doporučujeme využít následující užitečné odkazy:

  • Sbírka zákonů, kterou vede Ministerstvo vnitra ČR - nalezneš zde přehled všech zákonů: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  • Ověření obchodních partnerů - ověříš si zde, kdo za danou společnost jedná. Kdo jí vlastní? Jak se té společnosti ekonomicky dařilo v minulých letech? Je společnost finančně zdravá nebo je v insolvenci? Kdo tu osobu vlastní? Jaké jsou vztahy k dalším obchodním společnostem? To vše dokážeš zjistit z veřejného rejstříku, který nalezneš na stránkách: www.justice.cz

Soubory ke stažení

V rámci projektu "Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti" byly vytvořeny také zajímavé vzdělávací materiály, díky kterým se o podnikání dozvíš více. Zde si je můžeš zdarma stáhnout:

  • Skripta na téma "Úvod do podnikání, právo a ekonomika"
  • Pracovní sešit na téma "Úvod do podnikání, právo a ekonomika"